באיזור זה נציג אזוכרים לאגודת התעופה הכללית בכלי התקשורת השונים.