top of page

טייסים וטייסות, דעו זכויותיכם וחובותיכם!

בדף זה מוצגים זכויותיכם וחובותיכם ע"פ המוגדר בחוק הטיס והתקנות וכן זכויותיהם של מפקחי רת"א בזמן ביצוע ביקורות (Ramp Check)

הערות והצעות לשיפור והבהרה יתקבלו בברכה. ליצירת קשר לחצו כאן

מפקחים:

חוק הטיס סעיף 95: זיהוי מפקח

מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(1)  הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(2)  יש בידו תעודת מפקח החתומה בידי המנהל והמעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

חוק הטיס סיעף 96: סמכויות מפקח

(א)  לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה רשאי מפקח –

(1)   לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

(2)   לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח או להקל את קיומן של ההוראות לפי חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

(3)   לערוך בדיקות או מדידות וכן ליטול דוגמאות לשם בדיקה, ולהורות על מסירת הדוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת;

(4)   להיכנס לכל מקום, לרבות לכלי טיס, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט, ולא ייכנס לתא הטייס בעת טיסה אלא בתיאום עם הטייס המפקד.

חוק הטיס סעיף 97: בדיקת אלכהול וסמים בידי מפקח

(א)  מפקח רשאי לדרוש מעובד טיס או מאיש צוות, העומד למלא את תפקידו, הממלא את תפקידו, או שסיים זה עתה למלא את תפקידו –

(1)   לתת לו דגימה של אוויר הנשוף מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, באמצעות מכשיר שאושר לשם כך לפי סעיף 99(ט) (בסימן זה – דגימת נשיפה);

(2)   לתת לו דגימת רוק, לשם בדיקה אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצר חילוף חומרים של סם מסוכן, באמצעות מכשיר שאושר לשם כך לפי סעיף 99(ט) (בסימן זה – דגימת רוק).

 (ב)  מפקח רשאי להפעיל את סמכויותיו לפי סעיף קטן (א) אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי סעיף 142(ג)(2).

(ג)   ראה מפקח לנגד עיניו עובד טיס או איש צוות השותה משקה משכר בעת מילוי תפקידו או במהלך פרק הזמן לפני מילוי תפקידו שבו עליו להימנע משתיית משקה משכר לפי סעיף 8, או מצא, לפי דגימת נשיפה או דגימת רוק, כי עובד טיס או איש צוות נתון תחת השפעת אלכוהול או כי מצוי בגופו סם מסוכן או תוצר חילוף חומרים של סם מסוכן, יחולו הוראות אלה, לפי העניין:

(1)   לעניין עובד טיס או איש צוות העומד למלא את תפקידו – רשאי המפקח למנוע ממנו למלא את תפקידו;

(2)   לעניין עובד טיס או איש צוות הממלא את תפקידו – יהיה בכך כדי לבסס חשד סביר כאמור בסעיף 98(א), ורשאי המפקח למנוע ממנו להמשיך במילוי תפקידו;

(3)   לעניין עובד טיס או איש צוות שסיים זה עתה למלא את תפקידו – יהיה בכך כדי לבסס חשד סביר כאמור בסעיף 98(א).

תקנות הטיס: הפעלת כלי טיס וכללי טיסה: תקנה 257 סמכויות מפקח בעת טיסה

(א)  הציג מפקח תעודת מפקח, שניתנה לו כדין על ידי המנהל, בפני טייס מפקד של כלי טיס המופעל על ידי מחזיק רמ"א, תנתן למפקח גישה חפשית ובלתי מופרעת לתא הטייס בכלי הטיס.

(ב)  לרשותו של מפקח, המבצע פיקוח בטיסה, יועמד מושב משקיף קדמי בתא הטייס, או מושב נוסעים קדמי עם אוזניות או רמקול, להנחת דעתו של המפקח.

תקנות הטיס: הפעלת כלי טיס וכללי טיסה: תקנה 383 סמכות פיקוח

מחזיק רשיון יתיר למפקח או למנהל לבצע בכל מקום ובכל עת בדיקות או ביקורות כדי לקבוע קיום הוראות החוק, התקנות, הרשיון ומפרטי ההפעלה.

תקנות הטיס: הפעלת כלי טיס וכללי טיסה: תקנה 425 מגבלות העסקה לעובדי טיס ואנשי צוות

(ב)  עובד טיס יציג את רשיונו או את התעודה הרפואית שלו בפני המנהל או מפקח לפי דרישתם בכל עת.

תקנות הטיס: הפעלת כלי טיס וכללי טיסה: תקנה 251 שמירת רישומים

251.  (א)  מחזיק רמ"א יחזיק במשרד העסקים הראשי שלו ויעמיד לביקורת המנהל, מפקח או שוטר את כל אלה:

(1)   את רשיונו;

(2)   את מפרטי ההפעלה שלו;

(3)   רשימה עדכנית של כלי הטיס שבהם הוא משתמש או העומדים לשימושו בהפעלה לפי פרק זה וההפעלה שלשם ביצועה מצוייד כל אחד מהם;

(4)   רישום אישי של כל טייס המועסק על ידו בהפעלה לפי פרק זה, הכולל –

א.     שמו המלא של הטייס;

ב.     רשיון הטייס (סוג ומספר) והגדריו;

ג.     נסיון הטיסה של הטייס בפירוט שיספיק כדי לקבוע את כישוריו להטיס כלי טיס בהפעלה לפי פרק זה;

ד.     תפקידי הטייס העדכניים ותאריך מינויו לאותם תפקידים;

ה.     סוג התעודה הרפואית המוחזקת על ידי הטייס ותאריך פקיעת תקפה;

ו.     המועד והתוצאה של כל מבחן יכולת ראשוני וחוזר ושל כל מבחן טיסה ראשוני וחוזר בנתיבים ולפי מכשירים הנדרשים על פי פרק זה, וסוג כלי הטיס שהוטס בעת עריכת מבחנים ובדיקות אלה;

תק' (מס' 2) תשע"ו-2016

ז.     זמן טיסה, זמן תפקיד ומנוחה של כל טייס, בפירוט שיספיק כדי לקבוע עמידה בתקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), התשל"א-1971, לרבות שעות טיסה שבוצעו בכל מסגרת אחרת מחוץ לזו של המחזיק ברמ"א, למעט טיסות כלליות;

ח.    אישורים ותוצאות של מבחני הסמכה שנערכו לטייס על ידי טייס-בוחן;

ט.    כל פעולה שננקטה לשחרור הטייס מתעסוקתו או פסילתו הרפואית או המקצועית של הטייס;

י.     מועד סיום השלב הראשוני וכל שלב נוסף באימון הנדרש לפי פרק זה.

(ב)  מחזיק רמ"א ישמור על הרישומים כאמור בתקנת משנה (א), פסקאות (3) ו-(4), במשך לפחות שנים-עשר חודשים לאחר הרישום.

 (ג)   מחזיק רמ"א המפעיל כלי טיס רב-מנועי, יכין רשימון מטען המכיל את המידע דלהלן הקשור בהטענת כלי הטיס בעת המראתו:

(1)   מספר הנוסעים;

(2)   המשקל הכללי של כלי הטיס הטעון;

(3)   המשקל המרבי המורשה להמראה של כלי הטיס;

(4)   מרכז הכובד של כלי הטיס הטעון;

(5)   מגבלות מרכז הכובד של כלי הטיס הטעון;

(6)   מספר הרישום של כלי הטיס או מספר הטיסה;

(7)   נקודות המוצא והיעד;

(8)   זהות אנשי הצוות ותפקידם בטיסה.

 (ד)  טייס מפקד של כלי טיס שעבורו יש להכין רשימון מטען, ישא עותק של הרשימון, שכל הפרטים נרשמו על גביו כאמור בתקנת משנה (ג), ליעדו של כלי הטיס, ומחזיק רמ"א ישמור על עותק הרשימון המלא, לתקופה של לפחות 90 יום, בבסיס ההפעלה העיקרי שלו או במקום אחר שאושר לכך על ידי המנהל.

bottom of page