top of page

הנדון: ביצוע מבחנים עיוניים אצל קבלני משנה מטעם רשות התעופה האזרחית תחת מכרז בהתאם לדין


 1. בשנים האחרונות (הרבות מידי), מתבצעים מבחנים עיוניים לעובדי טיס בחברות חיצוניות / קבלני משנה לראשות התעופה האזרחית, המכרזים מוארכים מעת לעת מבלי שהציבור מעודכן בכך;

 2. החל מיום 01.05.2019 אף עברו מבחני בקיאות בשפה האנגלית ורדיו טלפון (לטייסים בלבד) לביצוע במכון "פילת" בהמשך גם התווספו מבחני ידע טכני כללי ומטארולוגיה לרישיונות טיס פרטי ומסחרי בהגדר אווירון;

 3. כיום למשל, חניכי טיס רבים מנסים לקבוע מבחנים במכון "פילת" ואינם מקבלים מועדים או תשובות מהמכון, לא מצליחים להשיג אתכם בטלפון או את מכון פילת ונתקלים בקשיים ועיכובים רבים;

 4. בחודשים האחרונים שורר חוסר שביעות רצון רב בקרב הציבור אשר אמור לקבל מאתכם שירות;

 5. כך או כך, אף שחלק מחוסר שביעות הרצון נגרם על ידי חברות חיצוניות האחריות רובצת לפתחכם.

בהתאם לאמור ועל מנת לוודא, כי ההתקשרות עם הקבלנים החיצוניים התבצעה ומתבצעת כדין, מבקשת אגודת התעופה הכללית לקבל לידיה את הפרטים הבאים:


 • פרטי המכרז שבין רשות התעופה האזרחית ומכון פילת

 • כל מועדי הארכות

 • כל הרחבות המכרז והוספת מבחנים נוספים לביצוע על ידה

 • פירוט התשלומים ששולמו לה מאז התקשרה לראשונה עם רת"א (בחלוקה לפי שנים)

 • מועד סיום

 • נא להמציא לידינו את האמצעים בהם פורסם המכרז, שכן, בחיפוש באתר רשות התעופה האזרחית, אין בנמצא כל פרסום בעניין, בניגוד לחובה הקבועה בחוק חובת המכרזים ותקנותיו (מצ"ב צילומי מסך בעניין ניסיונות האיתור) - אי פרסום כאמור מהווה עבירה על החוק

בכוונת אגודת התעופה למצות בדיקה זו על כל היבטיה

-- בברכה, נתנאל (נתי) פרץ, עו"ד | יו"ר אגודת התעופה הכללית בישראל - (1974 Since) | (ע.ר) | אתר אגודת התעופה: https://www.aopa.org.il/ |


Comments


bottom of page