top of page


סגירת שדה תעופה הרצליה בעוד:

שדה התעופה הרצליה יסגר ב14.10.2021.


האגודה פועלת לקבל ארכה מהמועצה הארצית לתכנון ובניה.

סגירת שדה תעופה הרצליה תביא לחיסול התעופה בישראל!


מה אפשר לעשות?

  1. שתפו את הפרסום בכל אמצעי שברשותכם.
bottom of page