top of page

(צילום מתוך אתר aopa.org)


לאחרונה נודע לאגודת התעופה הכללית על חוסר הכשירות של בוחני רת"א להגדרים שונים. קרי הבוחנים אינם עומדים בדרישות הרישוי לשמירה על כשירות האישית שלהם עצמם טרם קיום בחינה למבקש רישיון או הגדר.


יו"ר האגודה עו"ד נתי פרץ, פנה לרת"א בדרישה לקבלת תשובות מהם בנושא זה.

מצ"ב המכתב:

 

שלום רב,

לאחרונה הצטברו באגודת התעופה, מספר רב של תלונות בקשר לכך שבוחני רת"א אינם עומדים בניסיון לאחרונה / תנאי הכשירות הנדרשים למטוסים מאותה הקבוצה עליה הם משמשים כבוחנים ותלונות רבות על אי מתן שירות הולם ויעיל לאנשי צוות אוויר.


עניינים אלו פוגעים פגיעה קשה בתעופה הישראלית ואף עלולים לפגוע בדירוג הבטיחות של ישראל.


במהלך השנים האחרונות נכשלה רת"א כשלון חרוץ במתן מענה למבקשי רישיונות ולאנשי צוות אוויר.


עניין מחדל זה של רת"א בא לידי ביטוי בין היתר בדברים הבאים:

- רמת שירות נמוכה במתן מענה למבחנים עיוניים (אף שיש שיפור קל בחצי שנה האחרונה);

- רמת השירות הנמוכה באמצעות קבלנים חיצוניים אשר מבצעים מבחנים עיוניים עבור רת"א;

- אי זמינות בוחנים למבחנים מעשיים - זמינות נמוכה מאוד;

- מהירות טיפול בבקשות להפנייה לבחינות מעשיות (לוקח זמן רב מאשר היה בעבר על ידי אלעד אהרן [היה עונה מהר]);

- יחס מחפיר / משפיל ומאיים של הבוחנים המעשיים לנבחנים, תוך ניצול העובדה כי אלה שיכריעו עבורם;

- בוחנים אשר לא עומדים בניסיון לאחרונה ולא יכולים אף לשמש כטייסים מסחריים על המטוס וקל וחומר כבוחנים, עניין חמור כשלעצמו, "הרגולטור" עובר על החוק בעצמו ומשמש דוגמא אישית שלילית תוך פגיעה של באמון הציבור במערכת השלטונית;

נוסיף ונאמר, כי התנהלות זו של רת"א פוגעת פגיעה קשה בתעופה הישראלית ומסכנת מאוד את דירוג הבטיחות של ישראל בעולם, בעוד היא סוטה מהסטנדרט הבינ"ל ואף לא מדווחת על כך לארגון התעופה העולמי ICAO.


כל האמור לעיל, אך לא רק, מלמד כי רת"א נכשלה כשלון חרוץ במתן שירותים לצוותי האוויר וראוי שיעשו שינויים מידיים, שכן רת"א בעניין לא מקיימת את תפקידה כלל וכלל ונכשלת בביצועו באופן מהותי.


ככל שבעלי התפקידים ברת"א אינם מסוגלים למלא את תפקידם, יתכבדו ויפנו את מקומם למי שכן יוכל לקיים זאת.

-- בברכה, נתנאל (נתי) פרץ, עו"ד | יו"ר אגודת התעופה הכללית בישראל - (1974 Since) | (ע.ר) | אתר אגודת התעופה: https://www.aopa.org.il/ |

Comments


bottom of page