top of page

לאור ביקורת האגודה רת"א מגדילה את כמות הבוחנים.

ב27 ליוני 2021, שלחנו בקשת חופש מידע לרת"א בדרישה לקבל את רשימת בוחני הרשות לרישיונות עובדי טיס. (פירוט הבקשה בהמשך)

ב28 ליולי 2021 (אתמול) שמחנו לגלות שרת"א יצאה בקול קורא לגיוס בוחנים חדשים תוך פרוט הדרישות השונות באתר רת"א (למכרז לחצו כאן)


אנחנו לא מאמינים בצירופי מקרים.

"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר"

 

בקשת חופש המידע:


שלום רב,

אגודת התעופה הכללית מבקשת לקבל לידה את רשימת בוחני רת"א למבחנים מעשיים בפילוג לפי הסמכת הבוחנים, קרי, לאיזה רישיונות והגדרים מאושר הבוחן לבחון ע"פ כתב המינוי שלו,

תאריך המינוי, תאריכי מבחני רמה על כלי הטיס עליהם הם בוחנים, ניסיונם לאחרונה לפי תקנה 125 לתקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), תשמ"א- 1981 החל ממועד מינויים ובפילוח העמידה

בניסיון לאחרונה לפי שנים.

כמו כן נבקש להמציא לידנו את נוהל רת"א המשמש לצורך פיקוח על עמידת הבוחנים בניסיון לאחרונה טרם שיבוצם בהפניה לשמש כבוחן לפני כל מבחן ומבחן.

נבקש אף כן לקבל את נוהל רת"א למינוי בוחנים והסמכתם לביצוע מבחנים להגדרים והרישיונות השונים. (המינוי הראשוני כבוחן).

לבסוף נבקש לקבל לידיינו פילוח של כמות המבחנים שכל בוחן ביצע בפועל לפי קבוצות והגדרים, לפי שנים.

 

רשות התעופה האזרחית - שומרת על עובדיה.

אגודת התעופה הכללית - שומרת על התעופה!

Commentaires


bottom of page