top of page

עודכן: 2 באוג׳ 2021

בהמשך למכתב יו"ר אגודת התעופה הכללית בנושא 'ביצוע מבחנים עיוניים אצל קבלני משנה מטעם רשות התעופה האזרחית תחת מכרז בהתאם לדין' (לקריאה לחצו כאן)


הגישה האגודה בקשת חופש מידע ב21.04.21


עולה כי רת"א מוציאה מאות אלפי שקלים בהסתייעות קבלים חיצוניים כגון "פילת" ועוד ונכשלת אף בזה.

עם שירות כל כך גרוע גם הסתייעות בקבלים החיצוניים נכשלה רת"א כשלון חרוץ. האגודה פועלת ותפעל לשיפור השירות ושינוי המצב האבסודרי הזה מן היסוד.


"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר"


רשות התעופה האזרחית - שומרת על עובדיה.

אגודת התעופה הכללית - שומרת על התעופה!


בתאריך 21.07.21 קיבלה האגודה תשובה בנושא והיא מצ"ב כאן:

 

בס"ד

שלום,

במענה לפנייתך המצ"ב, להלן התייחסות היחידה המקצועית:

1. מכרז פומבי בנושא עריכת מבחנים לעובדי טיס עבור רת"א מספר 15/18 – פורסם באתר מינהל הרכש הממשלתי והודעה פורסמה גם בעיתונות היומית.

2. חברת פילת זכתה במכרז וחוזה בינה לבין הממשלה נחתם ביום 18/3/19 לפרק זמן של שנתיים וכן 3 שנות אופציה למימוש בהתאם לשיקול דעתה של רת"א, ובסה"כ בכפוף להרחבות באמצעות מימושי האופציות עד ליום 18/3/24.

3. בהקשר זה, התקבלה החלטת ועדת מכרזים ברת"א מיום 15/12/19 אודות הרחבת התקשרות עם החברה לטובת סוגי בחינות נוספות.

4. היקפה הכספי הכולל של ההתקשרות הוא כ- 788,000 ₪, מתוכם שולם לחברה בעד השירות שניתן עד כה בסה"כ כ- 430,000 ₪.

5. יוער, כי חלק מהבחינות הוציאה רת"א על חשבונה לביצוע על ידי ספק חיצוני על מנת לייעל ולשפר את השירות של עריכת מבחני התיאוריה לעובדי הטיס.

בברכה,

איילה דנינו

חוק חופש המידע


פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page