top of page

פעילות אגודת התעופה לשיפור ולייעול תהליכים במחלקת הרישוי של רשות התעופה האזרחית. ברצוננו לעדכן על מספר הישגים של האגודה מהעת האחרונה. אגודת התעופה מתמידה לבצע סקרי שביעות על מתן השירות של הרשויות הרלוונטיות לנו וביניהן רשות התעופה האזרחית ובין היתר של מחלקת רישוי. האגודה כל העת פונה לרת"א וקוראת לביצוע שינויים ותיקונים.  מחלקת הרישוי ברת"א זוכה באופן קבוע בציון הנמוך ביותר מבין כל מחלקות רת"א בסקרי העומק שאנו מבצעים. אך לאחרונה אנו עדים לשיפורים מבורכים ולעיתים צריך לומר גם מילה טובה.  להלן שיפורים שבוצעו לאחרונה במחלקת הרישוי, חלקן אף לאור פניות של האגודה לרת"א. שיפורים מבורכים אשר בוצעו בתקופה האחרונה, בין היתר בדברים הבאים: 1.תהליך מילוי טפסים לטייסים מתלמדים און ליין ללא צורך בניירות פיזיים. 2. הסכמה להפקת מידע מהמשטרה (רישום פלילי) באופן מקוון וללא ניירת ולא     צורך להגיע  פיזית לרת"א.  3  בקשה לקבלת רישיון / הגדר באופן מקוון וללא ניירת. 4. הסרת התמונה מרישיון המתלמד (לא צריך להתרוצץ להצטלם). 5. הרשמה למבחנים העיוניים באופן מקוון וללא ניירת מיותרת. 6. טפסי הגשת בקשות לפטור באופן מקוון. לאחרונה פנה יו"ר אגודת התעופה גם לצורך קיצור ההליכים לבקשות השונות להפקת שוברי אגרה לתשלום, אשר כידוע,  כי מספרי באסמכתאות מופקים רק לאחר מספר ימים מופקים באופן ידני ולא באופן אוטומטי. כ"כ ציין יו"ר האגודה בפניו כי המענה הטלפוני ברת"א דרוש שיפור משמעותי.  יו"ר האגודה ביקש להפוך את תהליך תשלום האגרות לאוטומטי ומיידי. על מנת לקצר זמני המתנה מיותרים למקבלי השירות. כ"כ דרש יושב ראש האגודה להעביר את מבחני התיאוריה לבתי הספר עצמם ואף בוצע פיילוט בעניין באחד מבתי הספר למבחני 'ספר פתוח' ו'ספר סגור'  - אנו יוצאים בקריאה לקבלת הצעות ייעול נוספות ונפעל יחד עם רת"א לשיפור השירות. אני מברך את מנהל מחלקת הרישוי ברת"א מר ליאור שטופר על היוזמות המבורכות שהוא מכניס למחלקת הרישוי והרצון האמיתי לתת שירות טוב, מהיר ויעיל. שלכם עו"ד נתי פרץ - יו"ר אגודת התעופה הכללית בישראל.

Comments


bottom of page