top of page


אגודת התעופה הכללית בישראל ע.ר.

Israeli Association of General Aviation


 

יום שני ג' תשרי תשפ"א

יום שני 21 ספטמבר 2020

לכבוד מר יעקב גנות

מנכ"ל רשות שדות התעופה בישראל


הנדון: הפעלת שדה התעופה חיפה כחלופה לשדה התעופה הרצליה

מר גנות הנכבד,

מפרסומים שונים ומהשתתפות בוועדת הכלכלה מיום 29 ביולי ,2020 עולה כי בכוונת רשות שדות התעופה להכין את שדה התעופה חיפה כחלופה מלאה וקבועה לשדה התעופה הרצליה. ובין היתר, נודע לנו כי המנהלת להקמת שדה התעופה 'חדרה מזרח' פורקה וכי הקמת השדה אינה מתקדמת עוד. כ"כ נודע לנו על כוונת רשות מקרקעי ישראל להעביר סך של כ130- מיליון ₪ לצורך הכנת שדה התעופה חיפה כאמור.

הואיל ואף לא אחד מן הדברים נמסר לנו באופן רשמי, נודה לקבלת התייחסותכם לעניין זה וזאת על מנת

שמשתמשי הענף יוכלו לכלכל את צעדיהם בהתאם.

כ"כ נבקש, ככל שאכן יינקטו הליכים כאמור, לקחת חלק בכל הליך שכזה ולהיות משתתפים פעילים בו.

אנו מאחלים כי רשות התעופה תחזור לפעילות מלאה ובעיקר להפעלת שדה התעופה נתב"ג אשר מעסיק את רוב עובדי הרשות.

בברכת שנה טובה ומתוקה,

העתקים:

כבוד שרת התחבורה חה"כ מירי רגב

מלי סיטון – יועצת משפטית משרד התחבורה –

יועמש רשות שדות התעופה עו"ד עו"ד רון חלפון

מר יואל פלדשו ראש רשות התעופה האזרחי 

כפר שמריהו ת.ד. 840 469100

P.O.B 840 Kfar Shemaryahu 469100 Israel

FAX : (+972) 09-9557673 : פקס Tel : (+972) 09 9516660 : 'טל Email : office@aopa.org.il : דוא"ל URL: www.aopa.org.il : אתר

Comments


bottom of page