תקנון האגודה

התקנון שלהלן אושר על ידי האסיפה הכללית של האגודה ביום 18 במרץ 2013.

סימן א’: כללי

1.           מטרות האגודה

אגודת התעופה הכללית (להלן – “האגודה”) תפעל להובלה ולפיתוח של יוזמות למען תעופה כללית ברת קיימא, בטוחה ופופולרית בישראל, על מנת להבטיח את עתידה של התעופה הכללית ואת החופש לטוס במדינת ישראל, ובכלל זה:

(א)         תייצג, תגן ותשמור על האינטרסים של התעופה הכללית בישראל, של ציבור הטייסים חברי האגודה ושל כל אותם גופים, מוסדות ותאגידים הקשורים בתעופה הכללית.

(ב)         תפתח ותשפר את המודעות ואת תדמית התעופה הכללית בישראל בקרב הציבור הרחב ובקרב הנוער.

(ג)          תרחיב את אוכלוסיית הטייסים האזרחיים, את פעילותם השוטפת ואת מעורבותם באגודה, ותעודד את השימוש בכלי טיס פרטיים כאמצעי תעבורה בתעופה הפרטית והעסקית.

(ד)          תקיים קשר רציף ואפקטיבי עם כל רשויות המדינה אשר להן נגיעה לתעופה הכללית.

(ה)         תארגן פגישות, ימי עיון, הרצאות, קונגרסים והשתלמויות מקצועיות בתחום התעופה לחברי האגודה ולמשתתפים מעוניינים אחרים.

(ו)           תקדם ותפתח את ספורט הטיסה והתעופה הכללית בישראל על כל ענפיו, מחלקותיו ומגמותיו הספורטיביות, החינוכיות, המדעיות, הארגוניות והמשקיות, ותשאף להיות איגוד ספורט המוכר בענף בישראל.

(ז)           תקיים, תארגן ותפיק בעצמה או בשיתוף גורמים אחרים אירועים תעופתיים, מפגנים אוויריים,  טיסות ראלי, תצוגות קרקעיות, אירועים חברתיים, ימי תעופה, כל זאת לחברי האגודה ולקהל הרחב בארץ ומחוצה לה.

(ח)         תוציא לאור, תפרסם, תפיץ ספרים, חוברות, כתבי עת וכל חומר הקשור והנוגע לענייני האגודה וחבריה.

(ט)         תייצג ותטפל בענייני חברי האגודה ועניני המקצוע בפני כל רשות ממלכתית, עירונית או אחרת, ובפני כל אדם, גוף או מוסד כלשהו.

(י)           תעניק יעוץ תעופתי, יעוץ טכני ויעוץ משפטי לחברי האגודה.

(יא)       תפתח קשרים עם עמותות וארגונים העוסקים בנושאים תעופתיים בישראל ומחוצה לה לרבות ארגון מפגשים ופעולות חברתיות בין החברים לבין עצמם ובין האגודה לבין ארגונים אחרים. האגודה תהא רשאית להיות חברה בארגונים אחרים בארץ ובחו”ל ולקבל לשורותיה ארגונים דומים מהארץ ומחו”ל.

לשם שמירה על צביון האגודה, לא ישונה סעיף זה אלא בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית על ידי רוב מקרב חברי האגודה שהם בעלי זכות הצבעה מיוחדת.

2.           מוסדות האגודה

מוסדות האגודה יהיו אלה:

(א)          האסיפה כללית;

(ב)          ועד האגודה;

(ג)           ועדת ביקורת;

והכל – כקבוע בסעיפי תקנון זה.

סימן ב’: חברות באגודה

3.           קבלת חברים

(א)         האגודה תקבל לשורותיה כל אדם בעל זיקה לתחום התעופה, ובלבד שהוא בן 17 שנה לפחות.

(ב)         המבקש להיות חבר אגודה יגיש למזכירות האגודה טופס הצטרפות ויציג אסמכתא המעידה על אופי זיקתו לתחום התעופה – והכל כפי שייקבע על ידי הועד מעת לעת.

(ג)          חברותו של מבקש כאמור תחל מיד עם השלמת הדרישות לפי ס”ק (ב) לעיל, אולם הועד יהא רשאי, בתוך 30 יום ומטעמים מיוחדים בלבד, לסרב לקבל את המבקש כחבר באגודה.

(ד)          סירב הועד לקבל את המבקש כחבר באגודה, רשאי הוא לערור על הסירוב בפני האסיפה הכללית, אשר תכריע בעניין ברוב רגיל ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות להעלות טענותיו בפניה בעל-פה.

4.           זכויות וחובות החברים

(א)         החברות באגודה תהא לתקופה של שנה קלנדרית אחת.

(ב)          חבר האגודה זכאי להשתתף בפעולות האגודה וליהנות משירותיה.

(ג)          הועד רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על ידי כל החברים. דמי החבר יכול שיהיו שונים עבור סוגי חברים שונים.

(ד)          הועד רשאי לקבוע תשלום בגין השתתפות באירועים שיאורגנו על ידי האגודה.

(ה)         לא שילם החבר את דמי החבר שנקבעו עבור שנה קלנדרית, וזאת תוך 30 יום מתחילת אותה שנה קלנדרית, יהיה מעמדו כשל חבר מוגבל. לחבר מוגבל לא תעמודנה הזכויות המנויות בס”ק (ב) לעיל, לא תהיה לו זכות הצבעה באסיפה הכללית, ולא יהיה הוא רשאי להיבחר למוסדות העמותה. שילם חבר מוגבל את דמי החבר – תוחזרנה לו כל זכויותיו כאמור.

(ו)           החברות באגודה תפקע באחת מאלה:

          (1)          אם היה החבר במעמד של חבר מוגבל – בסיומה של השנה הקלנדרית בה הפך החבר לחבר מוגבל;

          (2)          במות החבר, וחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו;

          (3)          בפרישה מרצון על ידי החבר;

          (4)           בהוצאתו של חבר מן האגודה.

(ז)           פקיעת החברות באגודה אינה פוטרת את החבר מסילוק התשלומים שהגיעו לאגודה ממנו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

5.           מעמד של “חבר כבוד”

(א)          על אף האמור בסעיף 4, רשאי הועד להעניק מעמד של “חבר כבוד” לבעלי עבר תעופתי מפואר או למי שתרמו לאגודה בפעילותם הענפה או הרימו תרומה כספית משמעותית.

(ב)         הועד רשאי לפטור חבר כבוד מתשלום דמי חבר.

6.           הוצאת חבר מן האגודה

(א)          האסיפה הכללית רשאית, על-פי המלצת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן האגודה מאחד הטעמים הבאים:

          (1)         החבר לא קיים את הוראות תקנון האגודה או החלטה של  אחד ממוסדות האגודה.

          (2)         החבר פועל בניגוד למטרות האגודה.

          (3)         החבר הורשע על ידי בית משפט בעבירה שיש עמה קלון.

(ב)          הועד לא ימליץ בפני האסיפה הכללית להוציא חבר מן האגודה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני הועד, ואם ביקש זאת – גם בפני האסיפה הכללית.

7.           מתן הודעות

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של האגודה לחבר תעשה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות שנמסרו לאגודה על ידי החבר, לרבות דואר אלקטרוני, מכתב רגיל ופקסימיליה.

סימן ג’: האסיפה הכללית

8.           תפקיד האסיפה הכללית

האסיפה הכללית היא המוסד העליון של האגודה. האסיפה הכללית תכוון את פעולות האגודה על ידי קבלת החלטות במסגרת אסיפות רגילות ואסיפות שלא מן המניין.

9.           אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תכונס על ידי הוועד אחת לשנה, לא יאוחר מתום שלושה חודשים מסוף השנה הקלנדרית הקודמת, ותדון בעניינים הבאים:

(א)          הדוח הכספי השנתי.

(ב)          פעילות ועד האגודה.

(ג)           שינוי תקנון וקביעת נהלים.

(ד)          דיון בהצעות שהועלו על ידי הועד וועדת הביקורת.

(ה)          דיון בהצעות חברים שנשלחו לועד האגודה לפחות 30 יום מראש.

(ו)           דיון בעררים של מועמדים כאמור בסעיף 3(ד) ובהוצאת חברים כאמור בסעיף 6.

(ז)           דוח ועדת ביקורת או רואה החשבון של האגודה.

(ח)         נושאים שונים שיועלו על ידי הועד או ועדת הביקורת.

10.      אסיפה כללית שלא מן המניין

(א)          אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס –

          (1)        לפי החלטת הוועד;

          (2)        לפי דרישת ועדת הביקורת; או

          (3)        לפי דרישה של עשירית מכלל חברי האגודה.

(ב)          קיבל יו”ר הוועד דרישה כאמור בס”ק (א)(3), יכנס את האסיפה הכללית תוך 30 יום מיום קבלת הבקשה. לא כינס את האסיפה תוך פרק הזמן האמור, רשאים הדורשים להזמין בעצמם את חברי האגודה ולקיים אסיפה כללית שלא מן המניין במועד שיקבע על ידם.

11.      הזמנה לאסיפה כללית

הזמנה לאסיפה כללית מכל סוג תישלח לחברים לפחות 14 יום לפני מועד כינוסה. בהזמנה יצויינו מקום הכינוס, תאריך ושעת הכינוס וסדר יום.

12.      הצבעה באסיפה הכללית

(א)          באסיפה כללית מכל סוג רשאים החברים להצביע ולהחליט בכל עניין שהוא, לרבות בעניינים שלא הופיעו בסדר היום.

(ב)          החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה גלויה וברוב קולות, פרט לאותם עניינים אשר לגביהם נקבע בתקנון כי יוכרעו בהצבעה חשאית או אם רבע מכלל הנוכחים דרשו כי ההצבעה תהא חשאית.

(ג)           כל חבר אגודה יהיה בעל קול אחד, אולם לשם שמירה על צביון האגודה, לחברים הבאים תהיה זכות הצבעה מיוחדת בעניינים לגביהם נקבעה דרישה מתאימה בתקנון:

          (1)           בעלי רישיון טיס תקף או רישיון מתלמד תקף למטוסים בקטגוריה Group A ומעלה;

          (2)           בעלים של כלי טיס בקטגוריה 1 ומעלה, הרשום בישראל או במדינה החברה בארגון IAOPA.

ס”ק זה לא ישונה אלא בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית על ידי רוב מקרב חברי האגודה שהם בעלי זכות הצבעה מיוחדת.

(ד)          הצבעה באמצעות שליח תתאפשר עם הצגת כתב הרשאה חתום על ידי החבר השולח, בנוסח שייקבע על ידי הועד, ובצירוף העתק תעודה מזהה של השולח.

13.      אופן קיום האסיפה הכללית

(א)          יו”ר ועד האגודה או מי שמינה ינהל את האסיפה הכללית ויערוך את ההצבעות.

(ב)          יו”ר האסיפה הכללית ימנה אדם שירשום פרוטוקול שישקף נאמנה את מהלך הדיון ואת ההחלטות שהתקבלו.

(ג)           כל חבר יהיה רשאי לעיין בפרוטוקול האסיפה כללית ולהגיש, תוך 30 יום ממועד כינוס האסיפה, ערעור על תוכן הפרוטוקול. הועד ידון בערעור ויחליט אם יש מקום לשנות את הרישום בפרוטוקול אם לאו.

(ד)          המניין החוקי הדרוש לקיום אסיפה כללית הוא רבע מכלל חברי האגודה. לא נכחו רבע מכלל חברי האגודה – תידחה האסיפה בשעה אחת, שאז תתקיים בכל מספר נוכחים.

(ה)          מקום כינוס האסיפה הכללית יקבע בידי הועד ויהיה באיזור מרכז הארץ.

סימן ד’: ועד האגודה

14.      תפקידי וסמכויות הועד

(א)          הועד הוא המוסד המבצע של האגודה, ותהיינה נתונות לו כל סמכויות הניהול, הייצוג והטיפול בענייני האגודה, להוציא הסמכויות הנתונות לאסיפה הכללית ולהוציא הסמכות להחליט על פירוק האגודה.

(ב)          בשם האגודה יחתום יו”ר הוועד בצרוף חתימת חבר ועד נוסף. בעניינים הכרוכים בהתחייבויות כספיות יחתמו יו”ר הוועד והגזבר. לא יחתום אדם על התחייבות כספית של האגודה אם הוא המוטב לה.

(ג)           על אף האמור לעיל, הועד רשאי להאציל סמכויות חתימה בשם האגודה לחברי ועד אחרים הממלאים תפקידים שהוטלו עליהם.

15.      מניין חברי הועד

(א)          הועד ימנה תשעה חברים מקרב חברי האגודה, ויכלול את יו”ר הועד, את המזכיר ואת הגזבר.

(ב)          רוב מבין חברי הועד יהיו חברי אגודה בעלי זכות הצבעה מיוחדת. ס”ק זה לא ישונה אלא בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית על ידי רוב מקרב חברי האגודה שהם בעלי זכות הצבעה מיוחדת.

(ג)           בין חברי הועד ישוריין מקום אחד לאישה שהיא חברת אגודה, אשר הגישה את מועמדותה בבחירות לוועד העמותה. סעיף קטן זה לא יחול אם לא הוגשה מועמדות כאמור. מונתה חברת אגודה כאמור בסעיף קטן זה ולאחר מכן פרשה מן הועד – יחולו הוראות סעיף 15(ה).

(ד)          נבצר מיו”ר הוועד או מבעל תפקיד אחר למלא תפקידו – ימלא את התפקיד חבר ועד אחר שייבחר על ידי הועד.

(ה)          פרש חבר מהועד, יבוא במקומו חבר האגודה שהיה מועמד לועד בבחירות הקודמות ושזכה במספר הקולות הגבוה ביותר לאחר המועמדים שנבחרו.

(ו)           פחת מניין חברי הועד מחמישה – יודיע הועד על קיום בחירות על ידי האסיפה הכללית, שתיערכנה בתוך 60 יום לכל היותר.

(ז)           יראו חבר ועד כפורש מכהונה בועד אם נעדר ברציפות משלוש ישיבות ועד ולא סיפק לכך נימוק שהתקבל על דעת רוב חברי הועד.

16.      חובת אמונים

חבר ועד חב חובת אמונים לאגודה ולא ינצל את מעמדו להפקת טובת הנאה אישית.

17.      בחירות לועד

(א)          חברי הוועד ייבחרו באסיפה כללית בבחירות חשאיות, אלא אם החליט רוב מהנוכחים באסיפה הכללית באותו מועד כי הבחירות תהיינה גלויות.

(ב)          על אף האמור בס”ק (א), הועד יהיה רשאי להחליט, אם ראה צורך בכך, על קיום בחירות שלא במסגרת של אסיפה כללית. החליט הועד כאמור, ידאג כי תישמר ההקפדה על חשאיות הבחירות, על נגישות החברים להצבעה בבחירות ועל כשרות ההצבעה וספירת הקולות.

(ג)           חברי הועד יכהנו לתקופה של שנתיים או עד לבחירת ועד חדש. כיהן חבר ועד שתי תקופות כהונה רצופות – יהיה מחוייב בתקופת צינון בת שנתיים בטרם יוכל להיבחר פעם נוספת לכהונה בועד.

(ד)          לא יאוחר משלושים יום מיום קיום הבחירות לועד, יכנס יו”ר הוועד היוצא את חברי הועד הנבחר לישיבה ראשונה בה יבחרו חברי הוועד מתוכם יו”ר, מזכיר וגזבר.

(ה)          לא כינס יו”ר הוועד היוצא את חברי הוועד הנבחר במועד כאמור, יהיו כל שני חברים שנבחרו לועד החדש רשאים לכנס את חברי הועד הנבחר ולבחור מתוכם יו”ר, מזכיר וגזבר.

(ו)           חברי הועד יהיו רשאים לבחור מתוכם או מקרב חברי האגודה בעלי תפקידים נוספים, אם ראו צורך בכך.

(ז)           חברי הועד יהיו רשאים למנות אדם מוכר ומוערך בתחום התעופה לתפקיד נשיא האגודה. תפקידו של נשיא האגודה יהיה ייצוגי ונטול סמכויות ביצועיות. הועד יהיה רשאי לפטור את נשיא האגודה מתשלום דמי החבר.

18.      ישיבות הועד

(א)          הועד יכונס על ידי היו”ר או כל שני חברי ועד אחרים, באמצעות מתן הודעה מוקדמת של שבעה ימים לפחות.

(ב)          המניין החוקי לקיום ישיבות הוועד הוא חמישה חברים. לא נכחו חמישה חברים במועד שנקבע, תתקיים הישיבה גם אם נכחו שלושה חברים – ובלבד שהיו”ר היה ביניהם.

(ג)           הוועד יהיה רשאי לשתף בישיבותיו נציגים של רשויות התעופה בישראל, אם לצורך מטרה מסוימת או דרך קבע.

(ד)          ישיבות הועד תהיינה פתוחות בפני כל חברי האגודה, בכפוף לשיקולי מקום. ביקש חבר אגודה לשאת דברים בישיבת ועד, יעביר את בקשתו ליו”ר הועד לפחות 3 ימים טרם הישיבה.

(ה)          נציג שמונה על ידי רשות ממשלתית או ציבורית לשמש נציג הרשות בוועד יהיה זכאי לקבל הזמנות לישיבות הוועד ולאסיפות הכלליות, אך לא יהיה בעל זכות הצבעה.

(ו)           החלטות הוועד תתקבלנה בהצבעה גלויה וברוב דעות. היו הקולות שווים – תכריע דעתו של יו”ר הועד.

(ז)           מזכיר האגודה או מי שמינה ינהל פרוטוקול של ישיבות הועד וכן ספר החלטות. הפרוטוקול וספר ההחלטות יהיו פתוחים לעיון חברי האגודה.

(ח)         הועד יכונס על ידי היו”ר או כל שני חברי ועד אחרים, באמצעות מתן הודעה מוקדמת של שבעה ימים לפחות.

19.      מזכירות האגודה

(א)          הועד רשאי לקיים מזכירות ולהעסיק עובדים בשכר, לשם הבטחת פעילותה התקינה של האגודה.

(ב)          לא יועסק בשכר אדם שלו זיקה משפחתית או עסקית לחבר ועד, אלא אם התקבל לכך אישור רוב חברי הועד ואישור ועדת הביקורת.

20.      הגנה בפני תביעות

האגודה תגן על הפועלים מטעמה ועבורה כדלקמן:

(א)   האגודה תשפה את נושאי התפקידים בה, לרבות חברי ועד וחברים הפועלים מטעמה ועבורה בגין תביעות שתוגשנה כנגדם בקשר לפעילותם עבור האגודה.

(ב)   השיפוי האמור יחול גם במקרה של הפרת חובת זהירות של נושא התפקיד כלפי האגודה, שנעשתה שלא בכוונה, ובלבד שהשיפוי לא יחול על הפרת חובת אמונים כלפי האגודה.

(ג)    במסגרת השיפוי האמור, תשפה האגודה את נושא התפקיד על כל חבות או הוצאה כדלקמן:

          (1)         חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עפ”י פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט. תנאי לאמור הוא שהאגודה הסכימה מראש לפשרה או להעברת הנושא לבוררות, לפי העניין, וכן כי נושא המשרה יפעל לסייע לאגודה וליועציה המשפטיים בכל דבר הדרוש בהליך המשפטי המתנהל, וקיבל את הכרעותיה באשר לאופן ניהול התהליך.

          (2)         היועץ המשפטי של האגודה יופיע הן בשם האגודה והן בשם נושא התפקיד (או בשם נושא התפקיד בלבד, כאשר לא הוגשה תביעה כנגד האגודה), כאשר התשלום עבור היועץ המשפטי בעניינים האמורים יחול על האגודה. סבר היועץ המשפטי של האגודה כי קיים ניגוד עניינים בין ייצוג האגודה לבין ייצוג נושא המשרה, יודיע כל כך לאגודה, ובמקרה זה, תשפה האגודה את נושא המשרה על הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו”ד שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית המשפט בהליך שהוגש נגדו ע”י אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ד)    השיפוי האמור לא יחול על פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי, או על קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.

סימן ה’: ועדת ביקורת

21.      תפקידי ועדת הביקורת וסמכויותיה

(א)          ועדת הביקורת תבדוק ותבקר את כלל פעולותיה של האגודה, ובכלל זה ענייניה הכספיים, ותגיש המלצותיה לועד או לאסיפה הכללית, לפי העניין.

(ב)          הגישה ועדת הביקורת המלצה לועד – יהיה הועד מחוייב לקבל את המלצתה, למעט אם נדחתה פה אחד על ידי חברי הועד.

22.      מינוי וכהונת חברי ועדת ביקורת

(א)          ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים שהם חברי האגודה, ומתוכם יכהן אחד כיו”ר הועדה.

(ב)          החלטות ועדת הביקורת תתקבלנה ברוב קולות חבריה.

(ג)           חברי ועדת הביקורת ייבחרו על ידי האסיפה הכללית.

(ד)          לא יכהן חבר ועדת הביקורת כחבר ועד האגודה.

סימן ו’: חברי האגודה

23.      יחס חברי

חבר האגודה יגלה יחס חברי כלפי יתר חברי האגודה ויבוא לעזרתם בכל עניין הקשור במטרות האגודה. חובה על כל חבר באגודה להיחלץ לעזרתו של חבר הנמצא במצוקה בכל עניין הקשור במטרות האגודה בכל עת ובכל מקום.

24.      קיום הוראות

חברי האגודה מתחייבים למלא אחר הוראות התקנון והוראות הועד, ולקיים את כל חובותיהם בנאמנות ובמסירות.

25.      השתתפות ומעורבות

חברי האגודה יעשו כל מאמץ להשתתף באסיפות, להופיע למפגשים, ולתרום מכשרונם ויכולתם לקידום מטרות האגודה.

26.      אחריות החברים

(א)          כל חבר שייקח חלק בפעילות האגודה יקבל על עצמו את מלוא האחריות למטוס, לנוסעיו ולכל אירוע שבו יהיה מעורב בפעילות האגודה כטייס ו/או כאיש צוות ו/או כמשתתף.

(ב)          החבר מתחייב לידע את כל המשתתפים שיהיו אתו במטוס ולתדרכם בכל הנוגע לבטיחות ולאמור בס”ק (א).

(ג)           החבר מצהיר בזאת כי המטוס שבו ישתתף בפעילות האגודה יהיה כשיר לטיסה ומצויד בכל האישורים הנדרשים, בציוד הטיסה, הניווט והצלה כנדרש על פי כל דין.

(ד)          החבר מצהיר כי הסיוע שיקבל מחברי האגודה, לרבות במידע, תאום ובכל הקשור לפעילות הנ”ל משמשים כעזר בלבד, אינם פוטרים אותו מכל חיקוק, תקנה או חובה, ואינם מטילים על האגודת, נציגיה חברי הועד ו/או כל מי שסייע בהכנת וקיום הפעילות, אחריות כלשהי לנזק, פציעה, ו/או תאונה שיגרמו לו ו/או לצד ג’ כלשהו בקשר להשתתפותם בפעילות האגודה.

(ה)          החבר מצהיר כי אין לו כל תביעה ו/או טענה כלפי האגודה או מי מטעמה בקשר לארגון הפעילות כאמור וכי במידה ויהיו לו תביעות ו/או טענות כלפי האגודה בעתיד הוא מוותר עליהן בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי חוזר.

סימן ז’: שונות

27.      פעולות האגודה

האגודה רשאית לקבל תרומות, ללוות כספים מחבריה ומגורמים אחרים, להתקשר בחוזים, לקנות למכור לשכור ולחכור כלי טיס, ואביזרי תעופה, להעניק ולקבל שירותים וכל ציוד אחר וכן לעשות כל פעולה אחרת לצורך קידום מטרותיה, בתנאי שהפעולה האמורה לא נועדה למטרת רווחים.

28.      ניהול ספרים

באגודה ינוהלו ספרים וחשבונות בנק כדלקמן:

(א)          פנקס קבלות – בו ירשם כל תקבול לפי סדר קבלתו.

(ב)          ספר קופה – בו ירשמו כל התקבולים וכל ההוצאות.

(ג)           מאזן שנתי – ייערך על ידי גזבר האגודה ויוצג באסיפה הכללית הרגילה.

(ד)          חשבון בנק לצורך הפקדת התקבולים.

29.      פירוק מרצון

פירוק מרצון של האגודה יכול להתבצע רק על פי החלטת האסיפה הכללית ברוב של שני שליש מהחברים הנוכחים שהם בעלי זכות הצבעה מיוחדת.

30.      נכסים לאחר פירוק

פורקה האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה נותרו נכסים, יועברו נכסים אלה לאגודה אחרת בעלת מטרות דומות או לאוצר המדינה.

31.      תוקף

(א)      תקנון זה ייכנס לתוקף ביום 18 במרץ 2013.

(ב)      התקנון שהיה בתוקף ערב כניסתו לתוקף של תקנון זה – מבוטל.

תגובות

תגובות